fbpx

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Strona szydełkowawrozka.pl prowadzona jest przez:

Alena Kursevich Szydełkowa Wróżka

ul. Hallera 157a/8, 53-201 Wrocław

NIP 8992690896 

REGON 381219938

e-mail: szydelkowawrozka@gmail.com

tel. kom.: +48 500846347

Konto bankowe: ING Bank Śląski 42 1050 1575 1000 0097 0477 4687

1.2. Adres firmy wskazany w pkt 1.1. regulaminu stanowi również adres do korespondencji.

1.3. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest niezbędne do dokonania zakupu przez stronę.

1.4. Przeglądanie zawartości strony oraz składanie zamówienia wymaga akceptacji przez klienta plików cookies w jego przeglądarce.

§2. Składanie zamówienia

2.1. Zamówienie składa się za pośrednictwem poczty elektronicznej szydelkowawrozka@gmail.com lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie. Zamówienia można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Produkty na zamówienie, tj. zabawki według rysunku robię indywidualnie dla każdego klienta. Szczegóły odnośnie zamówienia ustalamy mailowo wraz z przesłaniem wyceny.

2.2. Właściciel strony zobowiązuje się do wysłania wiadomości zwrotnej będącej potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest niemożliwa, Klient zostanie o tym powiadomiony.

2.3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez klienta.

2.4. Klient ma możliwość modyfikacji złożonego zamówienia w ciągu 12 godzin od chwili otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej szydelkowawrozka@gmail.com lub telefonicznie +48500846347.

2.5. Klient zobowiązany jest do podania informacji i danych osobowych zgodnych z prawdą. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia zamówienia w przypadku, gdy podane dane i informacje będą błędne lub nie zostanie przelana płatność na konto sprzedającego w terminie do 2 dni roboczych od chwili potwierdzenia zamówienia.

§3. Płatności

3.1. Z tytułu zawarcia umowy sprzedaży klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar oraz poniesienia kosztów jego przesyłki. 

3.2. Zapłatę za zamówienie  można dokonać przelewem na konto bankowe wskazane w pkt 1.1. regulaminu. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu zapłaty za zamówienie, lub zaliczki w wypadku produktu „Zabawki  według rysunku”.

§4. Realizacja zamówienia i dostawa

4.1. Zamówienia złożone przez klientów na dostępne zabawki realizowane są w terminie do 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie sprzedającego w przypadku wyboru płatności przelewem. W przypadku zamówień na zabawki według rysunku sprzedający zastrzega sobie prawo ustalenia po konsultacji z klientem innego terminu realizacji zamówienia.

4.2. Wysyłka towarów odbywa się na wskazany przez klienta adres.

4.3. Klientowi przysługuje prawo sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu w obecności przewoźnika, który w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki ma obowiązek sporządzić protokół z powstania szkody.

4.4. Sprzedający przewiduje odbiór osobisty towaru przez klienta tylko po wcześniejszej konsultacji ze sprzedającym.

4.5. Klientowi, zamawiającemu zabawkę na podstawie rysunku, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z uwagi na fakt, że towar zostaje wyprodukowany według specyfikacji wskazanej przez klienta i za jego zgodą.

§5. Reklamacje

5.1.Reklamacje składa się pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej szydelkowawrozka@gmail.com.

5.2. W sytuacji, gdy zakupiony towar jest niezgodny z treścią umowy sprzedaży lub posiada wady należy zawiadomić niezwłocznie o tym fakcie sprzedającego, a w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do adres korespondencyjny wskazany w pkt 1.1. regulaminu na koszt klienta.

5.3. Reklamacja zostaje rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji udzielana jest pisemnie lub za pośrednictwem podanej przez klienta poczty elektronicznej.

RODO

1. Dla prawidłowej realizacji złożonego zamówienia sprzedający pozyskuje dane osobowe klientów: imię i nazwisko i/lub nazwę firmy, adres do korespondencji i/lub adres rozliczeniowy wraz z numerem NIP (niezbędny do wystawienia faktury VAT), telefon kontaktowy, adres skrzynki elektronicznej. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, wystawienia rachunku lub faktury oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane nie będę ujawniane osobom nieuprawnionym oraz przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Każdy klient ma prawo wystąpić z żądaniem uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych i ich usunięcia z bazy danych.

2. Wypełnienie formularza zamówienia przez klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego oraz złożeniem oświadczenia przez klienta, że został on poinformowany o dobrowolności podania danych osobowych, o możliwości wycofania swojej zgody w każdym momencie, o prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia, a także że te dane nie zostaną przekazane innym firmom oraz osobom niepowołanym.

3. Pliki cookies wykorzystywane są przez sprzedającego do przechowywania informacji o sesji osoby odwiedzającej sklep internetowy jedynie w celach technicznych, nie natomiast w celach analitycznych i marketingowych.

4. Żadne dane przekazane przez klienta lub informacje pozyskane z plików cookies nie są poddawane profilowaniu.

5. W celu wystąpienia z żądaniem uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i usunięcia danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy skontaktować się ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej szydelkowawrozka@gmail.com.